สังคมคนเป็นข่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

30082562

วันที่ 30 ส.ค. 62 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดง ผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่ม ภาคกลาง 26 จังหวัด โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน และภายในการสัมมนาประกอบด้วย นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายภราดร ปริศนานันทกุล นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายวิวัฒน์ชัย พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง รองประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักงาน และพนักงาน รวม 208 คน

สภาเกษตรกร เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องเกษตรกรไทยทุกชีวิต นำปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเสนอปัญหา ความต้องการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และนำมาซึ่งความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน และการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง เป็นเวทีระดมความคิดร่วมกันของสภาเกษตรกรในภาคกลาง มีเป้าหมายที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคตที่จะก้าวไปสู่อนาคตอย่างเอกฉันท์ เป็นการร่วมกันค้นหาแนวทางในการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram