สังคมคนเป็นข่าว

หอการค้าชี้EECสร้างโอกาสให้ชาวบ้าน

112092562-4

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราชี้EECสร้างโอกาสให้ชาวบ้านฉะเชิงเทรามากกว่าผลกระทบทั้งภาคเศรษฐกิจและการสร้างงานในพื้นที่ วอนคนนอกพื้นที่หยุดเคลื่อนไหวสร้างข่าวต่อต้านต่อต้านและคิดแทนชาวบ้านในพื้นที่เสียที

วันนี้ (12 ก.ย.62) ที่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประโยชน์ โสรัชกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.โชคป์ทวีป์ อ้นถาวร กำนันตำบลเขาดิน นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้นำชุมชนพานทอง และนายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานกองทุนโรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมแถลงชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และชาวบ้านตำบลเขาดิน พร้อมรับ EEC โครงการที่จะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายประโยชน์ โสรัชกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นอกจากจะยกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนแล้ว ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีศักยภาพหลากหลายด้าน เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ และการประกอบอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ท้องถิ่นชุมชน นอกจากนี้ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และโครงการบลูเทค ซิตี้ ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโครงการใหญ่ๆ ที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ต้องมีทั้งคนสนับสนุน และคนคัดค้าน อาจเป็นความหวังดีที่ยังไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ หรืออาจเป็นคนนอกพื้นที่ที่หวังผลประโยชน์ สร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ อยากฝากไว้ว่าการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นจริง และมาจากคนในพื้นที่จริงๆ ด้วย

ดร.โชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนันตำบลเขาดิน กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวของบางสื่อ ต้องบอกว่าแค่บางสื่อเท่านั้นที่ว่าชาวตำบลเขาดินไม่เอา EEC นั้น ตนขอฝากในเวทีนี้ว่าผม รวมถึงผู้นำชุมชน พร้อมชาวบ้านตำบลเขาดิน พร้อมสนับสนุน EEC เต็มที่ เพราะจากการจัดเวทีเสวนาหลายครั้ง พูดคุยกับชาวบ้านในประเด็นนี้หลายรอบ ก็ได้รับเสียงตอบรับจากชาวบ้านที่นี่เหมือนเดิมว่าต้องการความเจริญ ทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากมีโครงการดีๆ เกิดขึ้น จะทำให้เกิดการจ้างงาน คนในชุมชนได้ทำงานใกล้ครอบครัว ลูกๆหลานๆที่เรียนจบมาจะได้ทำงานใกล้บ้าน อีกทั้งจะทำให้มีรายได้จากภาษีท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ที่ดี คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจและการค้าในชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุขสืบไป

ด้านนายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้นำชุมชนพานทอง กล่าวว่า EEC ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องผังเมือง EEC ในฐานะผู้แทนของประชาชนเห็นว่าภาครัฐมาถูกทางแล้ว ในการจัดระเบียบในแต่ละมิติ ผมคิดว่าพี่น้องตำบลเขาดินโชคดีนะ ที่มีโอกาสได้รับส่วนที่พัฒนาความเจริญในวันข้างหน้า คนรุ่นวัยทำงานสมัยนี้ส่วนใหญ่จะไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม ทำให้เศรษฐกิจมวลรวมค่า GDP ระดับตำบล ไม่ได้มาจากภาคการเกษตรอีกต่อไปแล้ว เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความเจริญด้วย
ด้านนายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานกองทุนโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวว่า โครงการ EEC จะเข้ามาช่วยยกระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพฯ มีความเจริญเทียบเท่าเมืองหลวง EEC มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุค 4.0 เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของอาเซียน มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งหากเกิดโครงการใหม่ๆ ที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น จะนำมาซึ่งรายได้ของประชากรต่อคนเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพร้อม โดยเฉพาะการขนส่ง การคมนาคม และอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งหากโครงการ EEC เกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากจะมีการใช้นวัตกรรมพัฒนาชุมชนให้ไปสู่สมาร์ทซิตี้ เมืองแห่งความสุขสืบไป

ผู้สื่อข่าวRALANEWS ฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram