ข่าวประชาสัมพันธ์

ทม.ลัดหลวง นำกสค.ศึกษาดูงานดึงความรู้สร้างสุขดีจากครอบครัว

63-02-04-4

ทม.ลัดหลวง นำกสค.ศึกษาดูงานดึงความรู้สร้างสุขดีจากครอบครัว

“ครอบครัว”หน่วยย่อยที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุดในทุกๆด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านสุขภาพ การที่จะทำให้ครอบครัวนั้นๆมีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนั้น จะต้องได้รับการดูแล แนะนำ ส่งเสริม ป้องกันไม่ ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้น ซึ่งบุคคลที่ดีและเหมาะสมที่สุดก็คือบุคคลในครอบครัวนั้นๆ จึงเกิดเป็น แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ที่มีหน้าที่เป็นต้นแบบและแกนนำในการปฏิบัติตนเองด้านสุขภาพอนามัย ที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างให้ครอบครัวรวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก ในครอบครัว รวมถึงคนในชุมชนได้ โดยการที่จะมีความรู้ไปถ่ายทอดต้องผ่านการอบรมและ ดูแบบอย่างการทำงานที่ประสบความสำเร็จ เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้นำแกนนำส่งเสริมสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ทั้ง ๓ ตำบล ได้แก่ ต.บางจาก, ต.บางครุ และ ต.บางพึ่ง เดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน วันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จ.นครพนม, จ.มุกดาหาร และ จ.กาฬสินธุ์
• วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในหัวข้อ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
• วันที่ ๒๑ มกราคม ๓๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ดูงานในหัวข้อการดูแลส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ
• วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากกลุ่มหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านเป้า และทัศนศึกษายังศาสนสถานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจ ณ พระธาตุนคร, พระธาตุพนม, วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และวัดศรีมงคลใต้ด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram