ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จัดงาน” สัตตบงกช นิทรรศ” ประจำปี 2562

63-02-04-5

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จัดงาน” สัตตบงกช นิทรรศ” ประจำปี 2562

ณ โรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานสัตตบงกช นิทรรศ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธี”สัตตบงกช นิทรรศ”ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ โดยมี นายสงัด ประวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ คณะฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ คณะฝ่ายบริหาร คณะครูและแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยภาษาจีน อังกฤษ และภาษาไทย พร้อมทั้งชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

จากนั้น นายสงัด ประวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัตตบงกช นิทรรศ ประจำปี 2562

โดยกล่าวว่า โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ จัดการศึกษาระดับชั้นมะยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,998 คน ได้มีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยมุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา เป็นตัวชี้วัดใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลายตามความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา จนได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลSCQA ในปี 2562

มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กีฬาดี มีมารยาท” จนทำให้นักกีฬาฟุตซอล ได้รับรางวัลระดับประเทศไทยหลายรายการ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และการหารายได้ระหว่างเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ จึงจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการภายใต้ชื่อว่า” สัตตบงกช นิทรรศ ประจำปี 2562 สื่อสารสองภาษา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่โลกนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงผลงานสู่สาธารณะชน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีในภาคีเครือข่ายการศึกษา โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ

และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน กิจกรรมทดสอบศักยภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพของนักเรียนทุกห้องเรียน กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อทั้งในระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

จากนั้นนายสงัด ประวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ได้กล่าวเรียนเชิญ ดร. สิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ นำมาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งรับฟังแนวความคิดและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน อาทิเช่น ซุ้มกิจกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์-ซุ้มกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์-ซุ้มกิจกรรมเชื่อมโลกด้วยภาษา
รวมไปถึงซุ้มอาหารต่างๆ ที่ทางนักเรียนของโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการได้นำมาจำหน่าย และร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram