ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดยโสธร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

63-02-26

จังหวัดยโสธร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนเลิงนกทาตามศาสตร์พระราชา บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โดยมีเกษตรกรในพื้นที่มารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วยังได้มีการมอบพันธ์ุปลา มอบพันธ์ุพืช ยารักษาสัตว์ และบริการต่างๆ อีกมากมาย
สำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็ว ทั่วถึง ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย
จังหวัดยโสธรได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันนี้ ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนเลิงนกทาตามศาสตร์พระราชา บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกสาธารณสุข คลินิกอารักขาพืช คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร พร้อมจัดกิจกรรมเสริม ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram