ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19) ประจำวันที่ 14 มี.ค.63

63-03-14

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID – 19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ. )ประจำวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.63 เวลา 08.00 น. – วันที่ 14 มี.ค63 เวลา 08.00)
1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 731 เที่ยวบิน
1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 498 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 252 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 246 เที่ยวบิน
1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 233 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 117 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 116 เที่ยวบิน
2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 75,939 คน
2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 50,965 คน
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 29,156 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 21,809 คน
2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 24,974 คน
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 11,732 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 13,242 คน
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 21,809 คน พบผู้โดยสารทั่วไปมีไข้ จำนวน 3 ราย (เก็บตัวอย่างส่งตรวจ รอผล Lab) และพบผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีเป็นไข้ มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา เข้าเกณฑ์ (PUI) ถูกส่งต่อสถาบันบำราศนราดูร จำนวน 6 ราย โดยเป็น ผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทย ที่วีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 ราย และผู้โดยสารคนไทย จำนวน 1 ราย
อนึ่ง ในวันที่ 13 มี.ค.63 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 4 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน ASIANA AIRLINES 1 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 372 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 125 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 70 คน
นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 29,156 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ (PUI) จำนวน 1 ราย จึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการรักษาต่อไป และพบผู้โดยสารมีไข้ จำนวน 1 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ รอผล Lab ทั้งนี้ยังไดมีการเก็บตัวอย่างบุคลากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 10 ราย (ผล Lab Negative ทั้ง 10 ราย)

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram