ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19)

63-03-17-3

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID – 19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ. )ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.)

  1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 665 เที่ยวบิน

1.1  เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 437 เที่ยวบิน

–  ขาออกจำนวน 215 เที่ยวบิน

–  ขาเข้าจำนวน 222 เที่ยวบิน

1.2  เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 228 เที่ยวบิน

–  ขาออกจำนวน 114 เที่ยวบิน

–  ขาเข้าจำนวน 114 เที่ยวบิน

  1. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 71,523 คน

2.1  ผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 49,355 คน

–  ผู้โดยสารขาออกจำนวน 31,300 คน

–  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 18,055 คน

2.2  ผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 22,168 คน

–  ผู้โดยสารขาออกจำนวน 9,218 คน

–  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 12,950 คน

ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนเที่ยวบินรวม 1,074  เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาออก จำนวน 535 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาเข้า จำนวน 539 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 38.1 และในส่วนของจำนวนผู้โดยสารเมื่อมีการเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 195,452 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก จำนวน 99,159 คน และผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 96,293 คน ซึ่งมีจำนวนลดลงร้อยละ 63.4

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 18,055 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI จำนวน 2 ราย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาล สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 115 ราย จำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 71 ราย ไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI และเก็บตัวอย่างบุคลากรใน ทสภ. ส่งตรวจ จำนวน 5คน อยู่ระหว่างรอผล Lab และเก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทย ที่ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจ Covid -19 ใน 48 ชั่วโมง จำนวน 3 คน อยู่ระหว่างรอผล Lab โดยที่ผู้โดยสารพักรออยู่ที่ห้องตรวจคัดกรองของด่านควบคุมโรคฯ สุวรรณภูมิ

-2-

ทั้งนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 31,300 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

ในวันที่ 16 มี.ค.63 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 4 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 2 เที่ยวบิน  KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 304 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 115 คน

ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 71 คน

อนึ่ง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทสภ. จะปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ซึ่งจากเดิมตรวจคัดกรองฯ เฉพาะผู้โดยสารเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารทั้งหมด หรือเรียกว่า การคัดกรองแบบ Terminal Screening ซึ่งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคารผู้โดยสาร ในการนี้ เพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทสภ. จึงปิดประตูเข้า – ออก อาคารผู้โดยสารบางส่วน และกำหนดให้มีจุดคัดกรอง ณ ประตูเข้า – ออกที่เปิดใช้งาน ดังนี้

  1. อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เปิดใช้งานประตูหมายเลข 2 , 4 , 7 และ 9
  2. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 เปิดใช้งานช่องทางเชื่อมอาคารจอดรถยนต์ ประตู หมายเลข 3 และ 8 คงเดิม
  3. อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2

– เปิดใช้งานประตูหมายเลข 5 เฉพาะการผ่านเข้า และเปิดการใช้งานประตูหมายเลข 3 , 4 , 6 ,8 และ 10 สำหรับการผ่านออกเท่านั้น

  1. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 เปิดใช้งานประตูหมายเลข 3 และ 7
  2. อาคารผู้โดยสารชั้นใต้ดิน B1 กำหนดทางเข้าและออกอย่างละ 1 ช่องทาง

กรณีตรวจพบผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พักรอ

และทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง ซึ่งหากยังตรวจพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด ผู้โดยสารจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินต่อไป

ทั้งนี้ กระบวนการหรือขั้นตอนคัดกรองดังกล่าวอาจกระทบกับเวลาหรือเที่ยวบิน ทสภ.จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบินเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขออภัยในความไม่สะดวกมา

ณ ที่นี้

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram