ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19) ประจำวันที่ 19 มี.ค. 63

63-03-20-2

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID – 19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 614 เที่ยวบิน
1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 390 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 197 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 193 เที่ยวบิน
1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 224 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 112 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 112 เที่ยวบิน
2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ระหว่างประเทศ ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 49,408 คน
2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 29,898 คน
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 19,934 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 9,964 คน
2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 19,510 คน
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 8,325 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 11,185 คน

ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนเที่ยวบินรวม 1,055 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาออก จำนวน 529 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาเข้า จำนวน 526 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 41.8 และในส่วนของจำนวนผู้โดยสารเมื่อมีการเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 177,856 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก จำนวน 92,358 คน และผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 85,498 คน ซึ่งมีจำนวนลดลงร้อยละ 64.6
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 9,964 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI แต่พบผู้โดยสารมีไข้ 1 คน สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 197 ราย จำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 103 ราย ไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI เก็บตัวอย่างบุคลากรใน ทสภ. ส่งตรวจ จำนวน 19 คน รอผล Lab เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่มาจากประเทศเขตติดโรค Covid-19 ที่ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจ Covid -19
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ก่อนเข้าเมือง จำนวน 5 คน (อยู่ระหว่างรอผล Lab) ซึ่งจะต้องมีผล Lab Negative ถึงจะเข้าเมืองได้ โดยที่ผู้โดยสารพักรออยู่ที่ห้องตรวจคัดกรองของด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 19,934 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI 1 คน ส่งต่อ รพ.
ในวันที่ 19 มี.ค.63 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 389 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 197 คน
ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 103 คน
ทสภ. ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย เรื่องเเนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายในสนามบินอาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สายการบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram