ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19)

63-03-24-3

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID – 19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 428 เที่ยวบิน แบ่งเป็น
1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 223 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 107 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 116 เที่ยวบิน
1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 205 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 103 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 102 เที่ยวบิน
2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 30,688 คน
2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 17,341 คน แบ่งเป็น
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 15,213 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 2,128 คน
2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 13,347 คน แบ่งเป็น
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 4,443 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 8,904 คน

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 60 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 82.4

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,128 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI แต่เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งตรวจ 13 คน (จำแนกเป็นผู้โดยสารทั่วไป 2 คน และเป็นคนไทยที่มาจากการไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน GA868 จำนวน 11 คน) รอผล Lab ผู้โดยสารขาเข้าชาวต่างชาติที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามที่กำหนดและถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 6 ราย สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 28 คน จำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 ราย ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

-2-

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย
1 เที่ยวบิน KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 56 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 28 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ยังได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 15,213 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI รวมถึงได้มีการเก็บตัวอย่างบุคลากรใน ทสภ. ส่งตรวจ จำนวน 2 คน โดยอยู่ในระหว่างรอผล Lab

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram