ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19)

63-03-26

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 381 เที่ยวบิน แบ่งเป็น
1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 214 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 106 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 108 เที่ยวบิน
1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 167 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 83 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 84 เที่ยวบิน
2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 28,485 คน
2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 17,001 คน แบ่งเป็น
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 14,426 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 2,575 คน
2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 11,484 คน แบ่งเป็น
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 4,308 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 7,176 คน

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 63.9 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 83.5

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,575 คน พบผู้โดยสารชาวไทยเข้าเกณฑ์ PUI 1 คน และเก็บตัวอย่างผู้โดยสารต่างชาติที่มาจากประเทศที่จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงและมีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งตรวจ 10 คน อยู่ในระหว่างรอผล Lab นอกจากนี้มีผู้โดยสารขาเข้าชาวต่างชาติที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามที่กำหนดและถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 37 ราย
ทั้งนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย
1 เที่ยวบิน KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 196 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 102 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 54 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram