ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมช่างภาพการเมืองจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ในรูปแบบใหม่ชมรมช่างภาพการเมืองโมเดล รองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “ส่งทุนถึงบ้านโอนถึงบัญชี”

63-04-01-2

คุณอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้ง 11 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดโดย นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง

คุณ อลงกรณ์  พลบุตร ได้กล่าวว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชมรมช่างภาพการเมืองจัดขึ้น ในทุก ๆ ปี  ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และอื่น ๆ  นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว และตนเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยการศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกปี และในฐานะที่ตนเคยเป็นนักหนังสือพิมพ์เก่า จึงเห็นถึงความสำคัญของผู้ร่วมวิชาชีพสื่อมวลชน และยินดีที่ชมรมช่างภาพการเมือง นึกถึงบรรดาช่างภาพอาวุโส และช่างภาพที่ประสบปัญหาการว่างงาน ด้วยการมอบเงินทุนในการดำรงชีพ ในทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ที่ปัจจุบันยังไม่คลี่คลายและยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา ของสมาชิกฯ ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระก่อนเปิดภาคเรียน แต่เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางชมรมฯ จึงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ แต่ด้วยความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ของสมาชิกที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการชมรมฯ จึงมีมติให้มีการมอบทุนการศึกษา ในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง โดยในปีนี้ได้มีสมาชิกยื่นขอรับทุน จำนวน 80 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท แบ่งเป็นระดับ ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทุนสำหรับเด็กนักเรียนผู้มีความบกพร่อง ทางสายตา จำนวน 5 ทุน ทุนช่างภาพที่ประสบปัญหาการว่างงาน จำนวน 1 ทุน และทุนช่างภาพอาวุโส จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

โอกาสนี้ ทางชมรมฯ ขอกราบขอบพระคุณ คุณอลงกรณ์  พลบุตร และกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ ที่ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาครั้งนี้เป็น จำนวนเงิน 400,000 บาท ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน นำโดย ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร คุณเฉลิม อยู่วิทยา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด คุณ ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิชัย  ปิยวรรณวงศ์  พร้อมด้วยผู้มีอุปการคุณที่ได้สนับสนุนทีมในการการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram