ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาดไทย ส่งคำสั่งด่วนถึงผู้ว่า ทั่วประเทศ ภาคเอกชน ประชาชน ที่จะแจกสิ่งของ อาหาร เงิน ผู้เดือดร้อนจากโควิด19 ให้แจ้งประสานท้องถิ่น ท้องที่ ก่อนแจก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

63-04-18-3

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยมีเนื้อความสำคัญว่าตามที่ มท.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.3/ว. 1811 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศแถลงการณ์คำสั่งและข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 (ฉบับที่1) โดยเคร่งครัดนั่น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  และปรากฏว่ามีประชาชนภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธา ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในรูปแบบต่างๆทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหารและเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด โดยให้ทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาค ให้ประสานงานกับจังหวัดหรืออำเภอ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบก่อนที่จะมอบสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือ รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing )อย่างเคร่งครัดโดยให้จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram