ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

63-06-04-3

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผวจ.สมุทรปราการ, นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผวจ.สมุทรปราการ ,พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.กอ.รมน.จ. สมุทรปราการ,นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี พร้อมด้วยข้าราชการอำเภอบางพลี ประชาชนจิตอาสา กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอบางพลี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เติมตู้ปันสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ปลูกต้นม่วงส่าหรีบริเวณริมคลองบางปลา อำเภอบางพลี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา และทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram