ข่าวประชาสัมพันธ์

aic ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

63-07-22

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาค ประชาชนด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม โดยมี. ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางชนิดา แช่มตระกูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สหกรณ์จังหวัดประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ซึ่งเรื่องที่ประชุมมีการแนะนำประธานและคณะกรรมการบริหารศูนย์ a i c จังหวัดสมุทรปราการ 3 และความเป็นมาของการขับเคลื่อน ศูนย์ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม พ. ศ. 2563 แล้วยังได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการศูนย์ a i c จังหวัดสมุทรปราการ 1 พิธีเปิดศูนย์ a i c 2 การประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 3 แผนปฏิบัติการของศูนย์ a i c จังหวัดสมุทรปราการ 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ a i c จังหวัดสมุทรปราการ 4 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรปราการ 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารศูนย์ a i c 4.2 การเชื่อมโยงศูนย์ a i c จับสินค้าเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณห้องประชุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram