ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. ร่วมกับ สทน. มอบสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดรังสีส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ เตรียมขยายผลให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

63-08-13-3

กฟผ. และ สทน. ร่วมมอบเครื่องมือวัดรังสีสื่อประกอบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่ เครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 50 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รอขยายผลให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต่อไป
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) ร่วมส่งมอบเครื่องมือวัดรังสีให้แก่กลุ่มเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. และ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ส่งมอบเครื่องมือวัดรังสีให้แก่ ผศ.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ชพผ. กล่าวว่า การมอบเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านรังสี เป็นโครงการต่อเนื่องและขยายผลจากปี 2561 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดทำเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านรังสี (เครื่องวัดรังสีแบบพกพา) พร้อมคู่มือการใช้งานและคู่มือครู จำนวน 250 ชุด และจัดกิจกรรมอบรมครู อาจารย์ประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในจังหวัดเป้าหมายและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 50 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งจัดกิจกรรมการอบรมออกเป็น 5 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความจดจำ และสามารถนำไปถ่ายทอดและสื่อสารในวงกว้างได้ต่อไป
ผศ.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กฟผ. และ สทน. ได้มอบเครื่องวัดรังสีสื่อประกอบการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูสายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ที่ผ่านมา กฟผ. สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสี เป็นความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จัดทำเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านรังสี เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้บุคลากรด้านการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในวงกว้างต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram