ข่าวประชาสัมพันธ์

“ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม”

63-09-12-2

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัส ใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวในการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย

วันนี้ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้
นายอิทธิชัย ชูเรณู (ปลัด เทศบาลนครสมุทรปราการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ) เป็นประธานในการเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
( จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ)

โดยมีท่าน ดร. พิริยะ โตสกุลวงศ์ ที่ปรึกษาประธานเครือข่าย ทสม. สมุทรปราการ
สท. สมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นายอนุวัฒน์ ควรคิด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม อบจ. สมุทรปราการ
นายบรรเจิด ถมปัด หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์
นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
ร่วมพิธีเปิดในงาน พร้อมชูนโยบาย การดูแลท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
– การจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้แก่ตัวแทนเยาวชน ในจังหวัดสมุทรปราการ
– การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
– กิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที
– การจัดแสดงจากศิลปิน นักร้องมากมาย
เพื่อร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวโดย อบจ. สมุทรปราการ คาวหวังว่าจะเป็นการจุดปรกายการเรียนรู้และรณรงค์ให้เกิดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ทั้งนี้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ยังมีโครงการปลูกป่าชายเลน ด้วยต้นโกงกางเทียม (ซีออส) เพื่อเป็นการ แก้ปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงการที่ ท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ได้ริเริ่มไว้ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษา การแก้ปัญหาชายฝั่งที่ถูกน้ำกัดเซาะอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้..ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ถือเป็นปัญหาระดับชาติ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ชายฝั่งไม่น้อยกว่า 55 กิโลเมตร ในอนาคตหากไม่ทำการป้องกันก็จะสูญเสียพื้นที่บริเวณริมชายฝั่งไปเรื่อยๆ การเริ่มโครงการนี้ นอกเหนือจากจะทำให้เราไม่สูญเสียพื้นที่บริเวณชายฝั่ง เรายังจะได้พื้นที่ในอนาคตที่สามารถทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การปลูกป่าชายเลนจริงได้, การสนับสนุนวิถีชุมชน-ประมงท้องถิ่น (ประมงน้ำตื้น) ของพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการได้อีกด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram