ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังประชารัฐ

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90

ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
.
ส.ส.อัครวัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมาก ผลจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ไม่ตระหนัก และขาดจิตสำนึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบ้านเรือนทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และระบบนิ เวศน์ที่เคยอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ผมถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน หาใช่ปัญหาที่จะแก้ไขโดยจังหวัดสมุทรปราการแต่เพียงลำพัง เพราะต้องพิจารณาให้รอบคอบ รอบด้าน รวมทั้งต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
.

#กรรมาธิการ #ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน #สสอัครวัฒน์ #สมุทรปราการ #สสพปชร #พลังประชารัฐ

 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram