ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉะเชิงเทรา โคกหนองนาพระราชทาน

63-10-02-2


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปิดฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ของเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2
ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์ ในการปิดฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ของเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2 มีนายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง คอยให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
โดยการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดคลอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานของความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอก
ซึ่งการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนี้ เป็นรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 171 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย 151 คน หญิง 20 คน ฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน แบ่งขั้นตอนการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การอบรมพึ่งพาตนเอง ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เป็นการออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น รวมทั้งการปฏิบัติในพื้นที่จริง ขนาด 1 งาน ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ตามภูมิสังคม
และ 3. การสรุปและประเมินผล
ซึ่งผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมและพ้นโทษไปแล้ว สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สามารถกลับไปดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาตนเอง ช่วยเหลือประชาชนและทำประโยชน์ส่วนรวมได้ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากรพราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่านทอดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนพระองค์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมจำนวน 171 คนและผู้ต้องขังได้กล่าวปฏิญาณตน เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์กล่าวให้โอวาท ปิดอบรม และปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ภาพ/ข่าว Wichai ผู้สื่อข่าว ฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram