ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

63-12-04-4


กฟผ. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ร่วมรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กล่าวว่า รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ กฟผ. ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่ กฟผ. ได้น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ. ดำเนินการ เช่น โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนอย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่เขื่อนพระนามและโรงไฟฟ้า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อนุรักษ์ทรัพยากรป่ารอบเขื่อน โรงไฟฟ้า อย่างเห็นคุณค่า โครงการชีววิถี ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกป่า กฟผ. ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่า กฟผ. จำนวน 463,661 ไร่ โครงการห้องเรียนสีเขียว ส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โครงการที่ปรึกษาพลังงาน กฟผ. ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการลดการใช้พลังงานในภาพรวม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และที่สำคัญการดำเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยมลสารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งโครงการต่าง ๆ นี้ เป็นการอนุรักษ์และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
นอกจากนี้ ภายในงาน กฟผ. ได้จัดนิทรรศการนำเสนอโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย กฟผ. ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2542 ด้วยการจัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ลดการใช้สารเคมี สนับสนุนการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms: EM) ทดแทนการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางจัดตั้งโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram