ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าในใจคน”

63-12-04-5

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
นายไพศาล เติมวรรธนภัทร์ กำนันตำบลทรงคนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่สนองงานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการสวนกลางมหานคร ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติจึงได้น้อมนำหลักการทรงงาน “ปลูกป่าในใจคน” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่หันมาร่วมมือกันริเริ่มโครงการอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการจัดตั้งองค์กรมูลนิธิ ชมรม และสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนองงานตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ได้รู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 คน
โดยมีการจัดทิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆการออกร้านจากชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ แจกกล้าไม้ จำนวน 500 ต้น และกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram