ข่าวประชาสัมพันธ์

“นายกปุ๊ก”วีร์สุดา รุ่งเรือง นายกหญิงคนแรก ของอบต.บางพลีใหญ่ แถลงนโยบายต่อสภาฯเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลบางพลีใหญ่ รอบด้านเต็มพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

65-01-11-2

นางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง นายก อบต.บางพลีใหญ่ อ่านคำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารสวนตำบลบางพลีใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนเริ่มดำเนินโครงการต่างๆในการดูแลพี่น้องประชาชน
เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายสมจิตต์ วัดอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ครั้งที่ 1 เพื่อให้นางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อ่านคำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารสวนตำบลบางพลีใหญ่ เพื่อเป็นไปตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยการแถลงนโยบายต่อสภาในครั้งนี้ นางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ภายใต้การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละด้าน ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน อาทิเช่น สร้างแนวร่วมการแก้ไขปัญหาในเชิงสาธารณสุข สาธารณูปโภคพื้นฐานกับนิติบุคคลของทุกหมู่บ้าน ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุให้การช่วยเหลือฉุกเฉินและข้อร้องเรียนต่าง ๆ สายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสถานที่การออกกำลังกาย และสวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จัดทำประชาคมเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนองบประมาณในการสร้างเขื่อนกั้นคลอง เพื่อป้องกันน้ำท่วม ตลิ่งพังและเป็นพื้นที่สัญจรด้านคมนาคมของประชาชนบริเวณริมคลองทุกเส้นทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
นอกจากนี้ยังมีนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้น

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram