ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรปราการ เรื่องดีๆวันวาเลนไทน์ อดีตราชครู (อาจารย์แม่) จากมหาวิยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ส่งมอบความรัก ยกที่ดิน 14 ไร่ รวมมูลค่า 50 ล้านบาท เพื่อสาธารณประโยชน์ให้เทศบาลตำบลคลองสวน สร้างศูนย์สาธารณสุข และ ศูนย์เด็กเล็ก

66-02-14

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กพ 66 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ จั่นพา นายกเทศมนตรีตำบลคลองสวน , พ.ต.อ.สุธิชน ธงชัยภูมิ ผกก.สภ.เปร็ง , นายอนุชา เนตรระกาศ สาธารณสุขอำเภอบางบ่อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อุดมวงศ์ พร้อมอุบาสกอุบาสิกา อำนวย อุดมวงศ์ และครอบครัวเจ้าของที่ดินจำนวน 14 ไร่ ร่วมเปิดผ้าแพร่เปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลคลองสวน(นางสาวสำเนาว์ อุดมวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อุดมวงศ์ อุปถัมภ์) และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองสวน (นางสาวสำเนาว์ อุดมวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อุดมวงศ์ อุปถัมภ์) อย่างเป็นทางการ
นายสัมฤทธิ์ จั่นพา นายกเทศมนตรีตำบลคลองสวน เผยว่าในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองสวน พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
ตำบลคลองสวน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลคลองสวน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องขอขอบพระคุณนางสาวสำเนาว์ อุดมวงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อุดมวงศ์ รวมถึงอุบาสกอุบาสิกา อำนวย อุดมวงศ์ และครอบครัวที่มอบที่ดินจำนวน 14 ไร่ และเงินสนับสนุนในการก่อนสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลคลองสวนและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองสวน รวมแล้วกว่า 50 ล้านบาท
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อุดมวงศ์ หนึ่งในผู้มอบที่ดิน เผยว่าครอบครัวพอมีและอยากจะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะทางการแพทย์ และการศึกษา เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ชาวตำบลคลองสวนเข้าถึงการรักษาและเรียนหนังสือ ให้มากที่สุด
ตามเจตนารมณ์ของตนเองและครอบครัว
เนื่องจากตำบลคลองสวนมีพื้นที่ห่างไกลจากตัวอำเภอ-บางบ่อ การคมนาคมสัญจรมีความยากลำบาก ทำให้การเข้าถึงสถานพยาบาลมีความล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการรักษาและความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วย อีกทั้ง
สร้างภาระในด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน แต่เนื่องจากทางเทศบาลตำบลคลองสวนติดขัดในระเบียบ/ข้อกฎหมาย
จึงทำให้ไม่สามารถสร้างโรงพยาบาลได้ จึงทำการมอบที่ดินให้กับเทศบาลตำบลคลองสวน ใช้เป็นสาธารณประโยชน์
ในขณะที่นายสัมฤทธิ์ จั่นพา เทศบาลตำบลคลองสวน ยังเผยอีกว่าในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี ยังประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขประจำเทศบาลตำบลคลองสวนเพื่อให้ประซาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านบริการสาธารณสุขและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดตามเจตนารมย์ของผู้บริจาค ประกอบกับได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางรากฐานการศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการศึกษาอบรมและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ จึงได้มีการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเทศบาลตำบลคลองสวนเพิ่มอีก ๑ แห่งในพื้นที่ดินแห่งนี้ เพื่อรองรับจำนวนเด็กเล็กที่จะเข้าศึกษาทั้งในพื้นที่ตำบลคลองสวนและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเพียงแห่งเดียวและอยู่ห่างไกลชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กเล็กในพื้นที่ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการส่งมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ ในวันวาเลนไทน์ ปีนี้อีกที่ ที่ผู้ให้และผู้รับมีความสุขที่สุด
–ปล่อยเสียง นายสัมฤทธิ์ จั่นพา เทศบาลตำบลคลองสวน / ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อุดมวงศ์ หนึ่งในเจ้าของที่ดิน

ภาพข่าว/ เรืองริชม์

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram