ข่าวประชาสัมพันธ์

“เพลง”ชนม์ทิดา อัศวเหม ประธาน ทสม. ร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ ในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย์ และขยะอันตรายอย่างถูกวิธีในชุมชน เทศบาลนครสมุทรปราการ

66-07-02-2

 

“โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย์ และขยะอันตรายอย่างถูกวิธีในชุมชน” ของเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและชุมชน ที่เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่ สิ่งสำคัญคือการทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้, มีความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยแต่บะประเภท, ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะจากที่บ้าน, นำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า เพื่อการลดปริมาณขยะมูลฝอยหรือขยะประเภทอื่นๆ ก่อนที่จะนำไปทิ้ง ถูกจัดเก็บไปยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงเทศบาลนครสมุทรปราการ (RDF) ตั้งเป้าหมายไปยัง Zero Waste ในอนาคต

มีประชาชนในชุมชนพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ 31 ชุมชน ดำเนินการฝึกอบรม ปฏิบัติ และดูงานได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร, ทดลองปฏิบัติการทำถังจุลินทรีย์-ทบทวนการทำ EM ball และร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงเทศบาลนครสมุทรปราการ (RDF) แบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 โดย นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม, น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมด้วยวิทยากรในฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่การนำไปปฏิบัติ โดยเริ่มจากตนเอง, ครอบครัว ขยายไปสู่ชุมชน ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram