ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษา ศีล 5 ประจำปี 2566

66-11-09-3

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต, ป.ธ.8,ดร. เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ เป็นองค์ประธานการประชุม มอบนโยบาย “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2566 ”
พร้อมด้วย นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ การขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ไปแจ้ง บอกข่าว ประชาชน ในหมู่บ้าน ให้ช่วยกันขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม สร้างพลเมืองดี ให้เกิดขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ โดยให้นำหลัก
สังคหวัตถุ 4 เครื่องมือ หรือหลักธรรม 4 ประการ ที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย
1.ทาน คือ การรู้จักให้ รู้จักเสียสละ หรือปันสิ่งของให้แก่บุคคลอื่น
2.ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ พูดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวาน และมีความจริงใจ
3. อัตถจริยา รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว
4. สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับฐานะ รวมทั้ง ศีล 5ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
อีกทั้งได้เชิญชวนผู้แทนภาคราชการ และกำนันทุกตำบล ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข และ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และมีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนงาน ตามโครงการฯ ในพื้นที่ พระสมุทรเจดีย์ ต่อไป
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
**************************

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram