ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

66-11-13

ทอท. ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพ
การได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) เวลา 14.00 น. นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธาน
ในพิธีมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชน
ที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประจำปี 2566 จำนวน 11 คน ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)
การมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินฯ ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ ทอท. โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
เพิ่มคุณภาพชีวิตด้านการได้ยินที่ผิดปกติให้ดีขึ้นหรือใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง ทอท. กับประชาชนและชุมชนโดยรอบ ทสภ. อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2566 จากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างละเอียดสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินระดับหูตึงมาก –
รุนแรงมาก โดย โสต ศอ นาสิกแพทย์ วินิจฉัยแล้วมีผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสมควรได้รับเครื่องช่วยฟังมีจำนวน
11 ราย ทั้งนี้มี 2 คนที่ได้รับคนละ 1 เครื่อง และพบว่ามี 9 คน ที่ได้รับคนละ 2 เครื่อง รวม 20 เครื่อง เป็นเงิน 700,000.-บาท จนถึงปัจจุบัน ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่สูญเสียการได้ยินไปแล้ว จำนวน 59 ราย
รวม 99 เครื่อง โดยใช้งบประมาณในการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังดังกล่าว รวมเป็นเงิน 3,070,000.-บาท

ที่ผ่านมา ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานให้ดีขึ้น
รวมทั้งมีนโยบายให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง คือ ทสภ. ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)
******************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram