การศึกษา-ศาสนา

พัฒนาการศึกษา เปิดศูนย์ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์แห่งแรก รองรับตลาดอุตสาหกรรม (มีคลิป)

24052562-6

นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มาเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ Naka Robort Center ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
โดยมีนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมคณะผู้บริหารสถนศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ประธานเครื่อข่ายผู้ปกครองและครู นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ Naka Robort Center


การเปิดศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ แห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ Naka Robort Center ที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยหุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบเทคโนโลยี
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการนำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิศกรรม
4. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันโดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ


และเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรของปีการศึกษา 2562 มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จึงได้จัดการเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ เป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดสมุทรปราการ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชา หุ่นยนต์ โดยทั้ง 2ระดับนี้จะได้เรียนวิชา หุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ โดย ม.ต้น จัดเป็นห้องเรียนพิเศษ ชื่อ Sci tech และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเรียนในแผนเตรียมวิศวะ
ความคาดหวังหลักของการสร้าง Naka Robort Center และการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนให้สอดคล้อง คือ นักเรียนคือเด็กยุคใหม่ โรงเรียนทันสมัย ไทยแลนด์ 4.0

ภาพ-ข่าว/ กิตติวัฒน์ พึ่งเขื่อนขันธ์

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram