สังคมคนเป็นข่าว

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ลงดาบทุกภาคส่วนทุจริต ดัน strong ให้ทุกคนพอเพียงต้านทุจริตอย่างยั่งยืน

28052562-3

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS จังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามเปิดเวทีชุมชนขยายผลกิจกรรม strong พอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน
( 28 พ.ค.2526) ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมเวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขยายกลุ่มเครือข่ายในการร่วมป้องกันการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้มีการประกาศเจตนารมณ์ลงนามคำมั่นสัญญาและมอบธงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการระดมความคิดเห็นเชิงบูรณาการในเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขยายกลุ่มเครือข่ายในการร่วมป้องกันการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคมของสำนักงานป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด


โดยอาศัยการขับเคลื่อนดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย เปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมและบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอย่างยั่งยืนสามารถนำไปสู่การรับรู้อย่างเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงาม.

ภาพ-ข่าว/ ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram