สังคมคนเป็นข่าว

กระทรวงพลังงานจัดสัมนาแผนพลังงานอนาคต รองรับ EEC

30052562

กระทรวงพลังงานได้จัดการสัมมนา “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)”เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018


เมื่อวันที่(29 พฤษภาคม 2562) ที่ห้องประชุมโรงแรมซัธาราจังหวัดฉะเชิงเทรานายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดการสัมมนา “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)”ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ซึ่งแผนดังกล่าว


ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย สนพ. เล็งเห็นความสำคัญของการจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสาระสำคัญของแผน PDP ฉบับปัจจุบัน สำหรับครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาพลังงานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
​สาระสำคัญของแผน PDP 2018 เป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จำนวน 77,211 เมกะวัตต์ (ปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์) ทั้งนี้ ตามเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 – 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์

รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุม และบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา


​“การทำความเข้าใจสาระสำคัญของ PDP 2018 ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี มีความสำคัญ เพราะแผนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน”ผู้อำนวยการ สนพ. กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผน PDP 2018 นี้ต่อเนื่องไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram