สังคมคนเป็นข่าว

ขยายฐานเยาวชน จิตอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง

31052562-3

สระแก้ว – ผช.เลขาธิการสภากาชาดไทย จัดประชุมภาคีเครือข่ายอาสายุวกาชาด จ.สระแก้ว เพื่อขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย เป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าว RALA NEWS รายงานว่า ที่ห้องประชุมบูรพา ศูนย์ราชการและศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่าย ยุวกาชาด จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดยนางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันสภากาชาดไทย มีนโยบายการสร้างและพัฒนาอาสาสมัครในระดับต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จัก และเข้าใจการเป็นผู้มีจิตอาสา อีกทั้งพัฒนาพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดสู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยมีสำนักงานของสภากาชาดไทย จำนวน 3 หน่วยงานที่ดูแลอาสาสมัครโดยตรง ได้แก่ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานอาสากาชาด และสำนักงานยุวกาชาด ต่างทำงานสอดประสานและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานยุวกาชาด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นคนดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้ ให้เติบโตเป็นคนไทยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อชุมชนตามแผนพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้จัดโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชนในจังหวัดได้สมัครเป็นเยาวชนจิตอาสาให้แก่สภากาชาดไทย และส่งเสริมปลูกฝัง“จิตอาสา”ให้แก่เยาวชนเหล่านั้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็น “อาสายุวกาชาด” ที่สามารถพึ่งพาได้ด้านปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้เชิญเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการฯ

นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสระแก้วเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสำนักงานยุวกาชาดและได้พิจารณาเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าว จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากปราศจากหน่วยงาน ภายนอกที่มีความรู้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและดูแลเยาวชนโดยตรงนั่นก็คือ หน่วยงานจากภาคการศึกษาต่าง ๆ ดังนั้น ในวันนี้ดิฉันในฐานะเจ้าภาพร่วม ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูในจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารและครูผู้แทนจากหน่วยงาน ภาคการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน กศน.จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายและรับทราบแผนงานในการดำเนินโครงการฯ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนของจังหวัดสระแก้วให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป.

ภาพ-ข่าว/นายยุทธนา พึ่งน้อย
ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram