สังคมคนเป็นข่าว

ทีมแพทย์ฉุกเฉินสระแก้ว เจ๋ง คว้ารางวัลดีเด่นระดับชาติ

31052562

 

ทีมการแพทย์ฉุกเฉินสระแก้ว คว้ารางวัลจังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และเข้ารับรางวัลในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ที่มีบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาระบบภายใต้หัวข้อ“มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย”

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS รายงานว่า ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย” (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation EMS) โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เป็นช่องทางที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนำองค์ความรู้ใหม่เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี หรือมีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานได้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี หรือมีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นอกจากนั้น ยังมีรางวัลที่มอบให้จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วย โดยปีนี้จังหวัดที่ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับดีเด่น ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ คือจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนผู้รับมอบคือนายแพทย์ ธรณี กายี รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี , ส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับดีเด่น ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสระแก้ว

ส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับดีเด่น ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก คือจังหวัดตราด , จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับดี ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ นครราชสีมา ,จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับดี ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง คือ จ.พระนครศรีอยุธยา ,จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับชมเชยประเภท กลุ่มขนาดเล็ก จ.สิงห์บุรี และอุตรดิตถ์ ,และจังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับชมเชย ประเภทกลุ่มพื้นที่พิเศษ จ.ปัตตานี

สำหรับภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่นอกจากจะศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ยังบริหารจัดการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบ การแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐานด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวทีการประชุมวิชาการดังกล่าว มีการจัดเสวนาพิเศษในหลากหลายหัวข้อ เช่น ทิศทางการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย มี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมบรรยาย ส่วนหัวข้อทิศทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินในต่างประเทศ บรรยายโดย เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคตสำหรับภาคีเครือข่าย และยังมีการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยยุคใหม่ การจัดการห้องฉุกเฉินในอนาคต และเวทีพูดคุยในเรื่องปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าทางด้านการแพทย์ด้วย

ภาพ-ข่าว/นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram