สังคมคนเป็นข่าว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปลื้มใจ วัวโคบาลบูรพา สระแก้ว ขยายพันธุ์เพิ่มกว่า 1,000 ตัว

08062562

 

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS จังหวัดสระแก้ว รายงานว่าวันนี้เป็นอีกวันดีๆ เมื่อรับรายงานว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว พื้นที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอโคกสูง ระบุรู้สึกดีใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่สามารถดูแลวัวเป็นอย่างดี จนมีลูกวัวโคบาลบูรพาเพิ่มขึ้นกว่า 1000 ตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการจัดทำโครงการโคบาลบูรพา เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สปก.ยึดคืน ตามคำสั่ง คสช.

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อผลิตลูก มีระยะเวลา 6 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2565 โดยมอบปัจจัยการผลิตเป็นแม่โคเนื้อให้เกษตรกร 60,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม่โคเนื้อ 300 ตัว เกษตรกรที่ได้รับแม่โคเนื้อต้องคืนลูกโคเนื้อเพศเมีย อายุน้อยกว่า 12 เดือน คืนให้โครงการ , ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะให้เกษตรกร 100 ราย รายละ 32 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 30 ตัว รวมแพะเนื้อ 3,200 ตัว เกษตรกรต้องคืนลูกแพะ เพศเมียอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ให้โครงการจำนวน 32 ตัว เพื่อขยายให้เกษตรกรรายต่อ ๆ ไป

นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา ,ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่และจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้มีความมั่นคงยั่งยืนพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมโคเนื้อแพะเนื้ออย่างครบวงจรและให้เกษตรกรกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยปลอดภาระดอกเบี้ย เพื่อใช้จัดหาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ได้แก่ ค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนโคเนื้อและค่าขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อตอก หรือบ่อน้ำตื้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางกรมปศุสัตว์ได้มอบปัจจัยการผลิตเป็นแม่โคเนื้อให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 5,378 ราย แม่โคเนื้อ จำนวน 26,890 ตัว คิดเป็น 89.6 % ลูกเกิดจำนวน 1,000 ตัว เป็นเพศผู้ 583 ตัว เพศเมีย 427 ตัว และมอบปัจจัยการผลิตเป็นแพะเนื้อให้เกษตรกรแล้วจำนวน 100 ราย แพะเนื้อ จำนวน 3,200 ตัว คิดเป็น 100% มีลูกเกิด จำนวน 643 ตัวเป็นเพศผู้ จำนวน 335 ตัว เพศเมีย 380 ตัว สำหรับพื้นที่ในส่วนที่เหลือคือ ในพื้นที่ สปก.ยึดคืนจำนวน 622 ราย อยู่ระหว่างการจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานให้เกษตรกรสามารถเข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจและมั่นใจว่า จะสามารถส่งคืนลูกโคเนื้อและแพะเนื้อ พร้อมทั้งคืนเงินกู้ยืมในการนำไปสร้างโรงเรือนและแหล่งน้ำให้กับโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนด.

ภาพ-ข่าว/ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram