สังคมคนเป็นข่าว

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ประจำปี 2562 (กรณีเหตุเพลิงไหม้)

11062562-9

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.62 ที่บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 C ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ประจำปี 2562 (กรณีเหตุเพลิงไหม้) โดยมีนายสมบูรณ์ สันหยี รองปลัดเทศบาลตำบลแพรกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และมีนายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในนามฝ่ายจัดการฝึกซ้อมแผน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ,สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ,องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ,เจ้าหน้าที่ IEAT การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับชมและร่วมการฝึกซ้อมแผน โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ และเปิด วี ที อา ร์ แนะนำบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจเคมีเกษตร ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง


นิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดตั้งเมื่อปี 2520 โดยการนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมดำเนินงานกับบริษัท พัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด มีพื้นที่ประมาณ 5,034 ไร่ ปัจจุบันมีโรงงานที่ประกอบกิจการ 350 โรงงาน มีจำนวนคนงานประมาณ 58,000 คน ประเภทอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ สี โลหะ สิ่งทอ เส้นใย เครื่องหนัง ไฟฟ้า ยานยนต์ และอื่นๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากเพลิงไหม้ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของ (กนอ.) ที่กำหนดให้นิคมอุตสาหกรรม ทุกแห่ง ตลอดจนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละครั้ง


โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และการณ์จัดการ ร่วมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดในระดับที่มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในครั้งนี้ ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประสานการปฏิบัติงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสนธิกำลังในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้การอำนวยการสั่งการอย่างเป็นเอกภาพ

ภาพ-ข่าว/ วิบูลย์ จิตประสพเนตร

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram