สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ ฝึกการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต และการป้องกันระงับอัคคีภัย ซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

12062562-2

จังหวัดสมุทรปราการ ฝึกการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต และการป้องกันระงับอัคคีภัย ซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการเสวนา “การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดวิกฤต ต่อความคาดหวังของประชาชน” และการฝึกการป้องกันระงับอัคคีภัย จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภัตตาคารชมทะเล (ง้วนเฮง) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและอำเภอกว่า 100 คน เข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรมในครั้งนี้


การจัดการเสวนาและฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งขั้นตอนและวิธีการติดต่อสื่อสาร การอำนวยการ การประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต และการป้องกันระงับอัคคีภัยโรงงาน อัคคีภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย อัคคีภัยอาคารสูง ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ตลอดจนหาข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบที่เกิดกับประชาชนให้น้อยลง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรเครือข่าย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เชื่อมโยงประสานงานกันได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ-ข่าว/บ.ก แจ็ค ชินจัง

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram