สังคมคนเป็นข่าว

ส่งเสริมผลผลิต สมุนไพร-ผลไม้ ตะวันออก

17062562-3

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดสระแก้ว เผยจังหวัดสระแก้ว รุกเปิดการอบรมเกษตรกรสระแก้ว ผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้โครงการพัฒนาการผลิตสมุนไพรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดการอบรมเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา:สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด 4.49 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีการทำเกษตรกรรม ประกอบด้วย ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้นและไม้ผล ซึ่งสมุนไพร ถือเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรจังหวัดสระแก้วมีการเพาะปลูก โดยดั้งเดิมจะผลิตเพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และองค์การเภสัชกรรม ตลอดจนบริษัทผู้ผลิตสมุนไพร ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว เข้าร่วมเกือบ 200 คน

น.ส.จันทร์เพ็ญ กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยได้เปลี่ยนไปสู่กระแสรักสุขภาพ การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคตั้งแต่กระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของผลผลิต ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าและการลงทุน โดยให้ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุกและส่งเสริมให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ยังระบุด้วยว่า ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ตามแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงได้มีการจัดอบรมเรื่องดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสมุนไพร เพื่อการค้าและนวัตกรรมสมุนไพรไทยในการดูแลโรค NCDs รวมทั้งการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากการขึ้น เรียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบย้อนกลับได้ การขอใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอบรมดังกล่าวมีการให้ความรู้เพิ่มเติมหลายด้าน อาทิ การบรรยายเรื่องการยกระดับมาตรฐานสมุนไพรเพื่อการค้า โดยนายธวัชชัย เสือเมือง เภสัชกรชำนาญการ , การเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมสมุนไพรไทยในการดูแลโรค NCDs โดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานกรรมการบริษัทแชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่นจำกัด นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา:สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย นายสุมิตร มงคลยงค์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด กระทรวงพาณิชย์ด้วย

ภาพ-ข่าว/นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram