การศึกษา-ศาสนา

นักเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เพิ่มการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ศึกษาวิถีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หอย ปลา

21062562-3

คณะครู นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ นำนักเรียนเข้าชมศูนย์การเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์
นายสิทธิโชค ศรีเจริญ ปลัดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานกล่าวเปิด นายต่อศักดิ์ อัศวเหม อดีตรองนายกเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ปลัด อบต.แหลมฟ้าผ่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับคณะนักครู นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เข้าชมศึกษาเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 300 คน


ศูนย์เรียนรู้การเพิมประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นกลไกขับเคลื่อน และเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ สนับสนุนการรวมกลุ่มให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การเชื่อมโยงตลาด มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการ ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ศพก. พระสมุทรเจดีย์ ได้มีการจัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขยายผลการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา ศูนย์เรียรู้ให้กับเกษตรกร

ประชาชนที่สนใจ ให้สามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน สร้างเครือข่ายให้แก่เกษตรกรโดยรอยศูนย์ได้เป็นอย่างดี และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การเพิ่มผลผลิต กานลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เกษตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้ ความเข้าใจ มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม

นายสุรกิจ ละเอียด ประธาน ศพก. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (สุรกิจ ฟราม์) กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะครู นักเรียน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้คงจะเอาความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว/กิตติวัฒน์ พึ่งเขื่อนขันธ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการ

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram