สังคมคนเป็นข่าว

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

24062562-6

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดสระแก้ว เผยว่า รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มรายได้ เกิดความยั่งยืนแก่เกษตรกร


เมื่อเวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันนี้ ( 24 มิ.ย.62) นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมปศุสัตว์ นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


***** นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมปศุสัตว์ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพโดยการฝึกอบรมผสมเทียมให้แก่เกษตรกรรายย่อย

โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดหลักสูตรการผสมเทียมโคเนื้อเป้าหมายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จำนวน 200 ราย จังหวัดสระแก้วมีเป้าหมายในการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อ 103 ราย อาสาผสมเทียมแพะ 4 ราย รวม 107 ราย และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ เป้าหมายเกษตรกร 9 อำเภอ ๆ ละ 10 ราย รวม 90 ราย โดยการจัดฝึกอบรมเมนูทางเลือกการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 65 ราย ฝึกอบรมเมนูทางเลือกการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 24 ราย และฝึกอบรมเมนูการเลือกเลี้ยงสุกรชีวภาพ หรือหมูหลุม 1 รายกาจัดอบรมวันนี้เพื่อให้เกษตรกรเพื่อฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อและผสมเทียมแพะปฏิบัติงานช่วยเหลือกรมปศุสัตว์ เพิ่มทักษะอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ เกิดความยั่งยืน การฝึกอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

*****ด้านนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้รับประมาณมาเพื่อดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตรงในการปรับปรุงพันธ์สัตว์ของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีผลผลิตสูงการผสมเทียมเป็นวิธีการหนึ่งของกรมปศุสัตว์ที่ใช่ในการปรับปรุงพันธ์สัตว์ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นน้ำเชื้อจากพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว โดยมุ่งหวังว่าเกษตรกรที่รับบริการผสมเทียมจะได้ลูกสัตว์พันธุ์ดีไว้เลี้ยง เป็นการเพิ่มผลผลิตที่ได้จากสัตว์ อาทิ เนื้อ นม ให้มีปริมาณมากขึ้น จนเพียงพอต่อการบริโภคทั้งภายในและส่งขายยังต่างประเทศ ในการจัดฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโครงการไทยนิยมในครั้งนี้เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมจะได้รับใบประกาศนียบัตร มีความรู้ ความเข้าใจในการผสมเทียมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมีทักษะผสมเทียมได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถผสมเทียมให้กับเกษตรกรได้ รู้จักวิธีการลงบันทึกข้อมูล พร้อมนำส่งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียม มี กิจกรรม ได้แก่ อาสาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย เป้าหมาย อาสาผสมเทียมเป้าหมายทั่วประเทศ แม่โคเนื้อที่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เป็นสัด 2,071 ตัว เป็นแม่โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม 2,135 ตัว ลูกโคเนื้อพันธุ์ดีที่เกิดจาการผสมเทียม 1,100 ตัว แม่โคที่ได้รับการถ่ายพยาธฺและดูแลสุขภาพ 13,520ตัว แม่พันธุ์แพะที่ได้รับการผสมเทียม 329 ตัว ลูกแพะที่เกิดจากการผสมเทียม 293 ตัว

หลังการฝึกอบรมแล้ว เกษตรกรสามารถซื้อพันธุ์ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ได้ ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้วในราคาถูก และการฝึกอบรมในวันนี้จะทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ด้วยตัวเอง ลดต้นทุน ค่าอาหาร เพิ่มผลผลิต การป้องกันโรค จำหน่ายได้ราคาดี สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ส่วนอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโค ที่ต้องใช้เวลาอบรมหลายวัน หลังสิ้นสุดอบรมจะสามารถผสมเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram