สังคมคนเป็นข่าว

ฉะเชิงเทรา รนณรงค์คลองสวยน้ำใส ใช้วัสดุจากธรรมชาติ

27062562-5

อบจ.ฉะเขิงเทราเปิดโครงการคลองสวยน้ำใสฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่แพร่กระจายในลำคลอง โดยการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และการทำจานจากวัสดุใบผักตบชวา เพื่อให้ผู้นำชุมชน ประชาชน และเกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการทำเกษตรกรรม และการดำเนินชีวิตประจำวันได้


วันที่ 27 มิ.ย. 2562 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวย น้ำใส พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ศรีอุไร นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขต และตำบลทุ่งพระยา จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่แพร่กระจายในลำคลอง โดยการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และการทำจานจากวัสดุใบผักตบชวา เพื่อให้ผู้นำชุมชน ประชาชน และเกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการทำเกษตรกรรม และการดำเนินชีวิตประจำวันได้

เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำคลองในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในลำคลอง เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การนำผักตบชวาและเศษวัชพืชฟางข้าว มาใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน รวมถึงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองในท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้การนำผักตบชวาและเศษวัชพืชฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย…

ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram