สังคมคนเป็นข่าว

กอ.รมน.สระแก้ว ร่วมกับสื่อมวลชน สร้างความสามัคคีชาวบ้าน

30062562-2

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดสระแก้ว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดสระแก้วเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ การสื่อมวลชนสัมพันธ์” มุ่งสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

******เช้าของวันนี้ ณ สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว พ.อ เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ การสื่อมวลชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน


******พ.อ เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต้องให้ความสำคัญ และร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการอาศัยพลังสื่อมวลชน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสมัยใหม่ เข้ามาเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ที่ตนเองได้รับจากต่าง ๆ ของภาครัฐและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคีมีความปรองดองอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีสามัญสำนึกที่ดีต่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และผลลัพธ์ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยในการที่จะเผชิญปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืนในการเสริมสร้างอุดมการณ์ในการรักชาติ มีความรักความสามัคคีในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้ร่วมกับ จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ เดินหน้าร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

*****จากนั้น พ.อ เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว นำคณะสื่อมวลชน ไปมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุที่บ้านนางเกษม บริรักษ์ อายุ 98 ปี อยู่บ้านเลขที่ 202 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว และบ้านนางผม ดางาม อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ในการและดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้สื่อมวลชน เป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้ตระหนักในหน้าที่ที่ทุกคนต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม

พร้อมเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนต่าง ๆ กับกองอำนวยการรักษารักษาความสงบภายในจังหวัดสระแก้วดังกล่าว

ยุทธนา สระแก้ว
ผู้สื่อข่าว RALA NEWS
ประจำจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram