การศึกษา-ศาสนา

น้อมถวายความอาลัยหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปัญโญ)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 อดีตเจ้าวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

30062562-3

น้อมถวายความอาลัยหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปัญโญ)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 อดีตเจ้าวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มรณภาพวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20.11 น. สิริอายุ 102 ปี 82 พรรษา

ประวัติพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.5,พธ.ด.กิตติมศักดิ์) นามเดิม ปวง วงศ์เรือง เกิดวันพุธที่ 11 ก.ค.2460 แรม 7 ค่ำ เดือน 8 (เดือน 10 เหนือ) ปีมะเส็ง ณ บ้านสางเหนือ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา โยมบิดาชื่อ พ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง บรรพชาวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.2475 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (เดือน 8 เหนือ) ปีวอก ณ วัดสางเหนือ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง ต.บ้านสาง อุปสมบทวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2481 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) ปีขาล ณ พัทธสีมา วัดสางเหนือ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กทม. ความรู้ความสามารถพิเศษ มีความชำนาญอ่านเขียนภาษาล้านนา การออกแบบแปลนพระอุโบสถ กุฏิ แบบล้านนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีล้านนา

ปัจจุบันหลวงปู่ มีตำแหน่งด้านสังคม เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธจังหวัดพะเยา กรรมการที่ปรึกษาราชประชานุเคราะห์ กรรมการปริวรรตหนังสือล้านนาไทยปัจจุบันตามโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนาฉบับแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

นอกจากนี้หลวงปู่ยังสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลมากมาย อาทิ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดตั้งสำนักเรียนบาลี จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดศรีโคมคำ

ด้วยหลวงปู่มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ได้ค้นคว้าและศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้านนาและเมืองพะเยามาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี และผลงานเขียนหนังสือด้านประวัติศาสตร์ของล้านนาและเมืองพะเยามากมาย จึงเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพะเยา

จากผลงานทั้งหมดนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสถานศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีและที่รวบรวมจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่น พร้อมกับวัตถุโบราณต่างๆ ที่จังหวัด ในส่วนภูมิภาคของไทยจะมีขึ้นได้โดยไม่ง่ายนัก คือ 1. หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำซึ่งสร้างขึ้นในพื้นที่โฉนดของวัดศรีโคมคำ ด้านทิศใต้ติดกับชายกว๊าน โดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทางวางศิลาฤกษ์และทรงเปิด

2. หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดสร้างขึ้นในพื้นที่บริเวณดอยพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ โดยได้รับพระมหากรุณาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2538 สิ่งที่บรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่แสดงกตัญญูในครั้งนี้และทุกปีที่ผ่านมา เพื่อสำนึกในความเมตตาของหลวงปู่ที่มีต่อผู้คนมากมาย ให้ลูกศิษย์ได้สืบสานปณิธานของหลวงปู่สืบต่อไป…

 

RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram