สังคมคนเป็นข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562

02072562-4

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผุ้สื่อข่าวRALANEWSได้ไปที่อบต.หนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยมี นายอุดม กลิ่นพวง นายกอบต.หนองปรือเป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วย รองนายกอบต. หนองปรือ ,เลขาอบต.หนองปรือ,ปลัดอบต.หนองปรือ,รองปลัดอบต.หนองปรือ,หัวหน้าส่วนราชการ,      พนักงานอบต.หนองปรือ,คณะครู,นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภุมิและประชาชนชาวตำบลหนองปรือให้การต้อนรับ

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีทางศาสนาซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลายาวนานเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชน

ภายไนงาน ณ บริเวณหน้าทางเข้าที่ทำการ ได้มีกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาโดยมีนาย อุดม กลิ่นพวง นายกอบต.หนองปรือ   ได้นำ หัวหน้าส่วนข้าราชการ  นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิกว่า 70คน และประชาชนชาวหนองปรือหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยทาง อบต.หนองปรือ  จะหล่อเทียนทั้งหมด  2 เล่ม  จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  และจะเริ่มแห่เทียนเข้าพรรษาในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ที่อบต.หนองปรือ  ซึ่งได้รับความสนใจจาก ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวหนองปรือและนักเรียนเป็นจำนวนมาก…..

 

มงคล ศรีวะสุทธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram