สังคมคนเป็นข่าว

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองจัด โครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

04072562-10

วันที่ 4 ก.ค.62 ที่โรงเรียนวัดทางพระ หมู่ที่ 1 บ้านทางพระ ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” และโครงการ “แม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียน” มีนางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและครู นักเรียนโรงเรียนวัดทางพระกว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรม


นางศิริวรรณ ประสงค์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3 Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดให้ทุกจังหวัดขยายผลการดำเนินโครงการฯโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้โครงการการบริหารจัดการขยะให้แก่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ มีทักษะในการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเกิดระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน


ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้กล่าวอีกว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งร่วมกับจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวดอ่างทองให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และสาธิตการทำถึงขยะเปียกครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำปุ๋ย ทั้งนี้ได้แนะนำหลักการ 3Rs Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง

และช่วยรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ โดยให้ครู นักเรียน ร่วมมือกันดูแลครอบครัวของตนเองให้รู้จักการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ โดยให้เป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ในการมีส่วนร่วมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ /ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram