สังคมคนเป็นข่าว

ป.ป.ช.สระแก้วเปิดเวทีชุมชนSTRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

09072562-3

(9 ก.ค.) ที่ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วเขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดโครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว เวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ลงนามคำมั่นสัญญา และ มอบธงสัญลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ชมรม strong ในการต่อต้านทุจริต รวมทั้งระดมความคิดเห็นเชิงบูรณาการในเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

สำหรับแนวทางในการดำเนินการตามแผนบูรณาการการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตและขยายผลกลุ่มเครือข่ายท่านทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผ่านกลไกการทำงานร่วมกับคณะกรรมการชมรม strong

ซึ่งในการดำเนินการโครงการครั้งนี้มีประชาชนกว่า 200 คน ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนในเขตอำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอโคกสูง และ อำเภอตาพระยา โรงเรียนอรัญประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เขต 7 และ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram