สังคมคนเป็นข่าว

พ่อเมืองอ่างทองร่วมประชุมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง

110072562

วันที่ 10 ก.ค.62 ที่บริเวณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมอนุมัติเงินกู้ของสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายจีรศักดิ์ อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุม พร้อมสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จังหวัดอ่างทอง โครงการปกติ จำนวน 19,800,000บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)โครงการพิเศษ 20,744,000 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืม นั้น

ซึ่งจังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ว่าสหกรณ์มีความประสงค์ขอเบิกเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปกติ 3 สหกรณ์ 3 สัญญา จำนวนเงิน 11,900,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และโครงการพิเศษ 3 สหกรณ์ 6 สัญญา จำนวนเงิน 11,678,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ได้อนุมัติเมื่อคราวประชุมพิจารณาให้กับสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกู้เป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวนเงิน 23,578,000 บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram