สังคมคนเป็นข่าว

อ่างทอง มอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ จี เอ พี GAP เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปในสถาบันเกษตรกร

26072562-10

วันที่ 26 ก.ค.62 ที่บริเวณบ่อปลานางมณเฑียร ศรีวงศ์ราช เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวาย ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปในสถาบันเกษตรกร โดยมีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทองเป็นคนกล่าวรายงาน และมีนายวิเชียร บำเรอรักษ์ ประธานบริษัทรับซื้อและส่งออกปลาแปรรูป พร้อมสมาชิกสหกรณ์สัตว์น้ำ เข้าร่วมโครงการโดยมีการมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ทั้งหมด 15 ราย

ด้านนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการเกษตรและขับเคลื่อน การดำเนินงาน วางแผนการผลิต/การตลาด และการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการบริหารจัดการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้วิธีการสหกรณ์ รวมกันซื้อรวมกันขาย สามารถลดต้นทุนการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้นำนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาด้วยวิธี “การตลาดนำการผลิต” เพื่อให้สมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในอาชีพ โดยมีการตลาดส่งออกเป็นผู้รับซื้อผลผลิต และมีการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ทำให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผลผลิตที่ได้ มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GAP มีความปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดอ่างทอง มากยิ่งขึ้น

ด้านนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองประมงจังหวัดอ่างทอง และหลายๆหน่วยของกระทรวงเกษตรได้มาส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงปลาส่งออก โดยเฉพาะปลาสวาย และปลาทับทิม โดยมีการวิจัยที่ออกมาว่าปลาจำพวกนี้มีโอเมก้าสูง และในเรื่องของการส่งเสริมในการส่งออกก็ ต้องมีความปลอดภัย คือ จี เอ พี หรือ GAP ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งไว้และไม่ใช่แค่จะส่งเสริมแค่ตำบลคลองขนาก ทางหน่วยงานก็จะไปส่งเสริมในทั้งจังหวัดที่ทำการเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้ตรงกับวิสัยทัศกับจังหวัด ในเรื่องของอาหารปลอดภัย และไม่ใช่แค่ปลาสวายเพียงอย่างเดียว จะมีปลาไทยที่จะส่งเสริมอีก จำพวก ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาหมอ และปลาไหล เป็นปลาที่มีราคาสูงและเป็นปลาที่มีความอดทนเลี้ยงง่าย ใช้อาหารน้อยเป็นการลดต้นทุนการผลิตของพี้องเกษตรกร และเป็นการพัฒนาคุณภาพของสัตว์น้ำต่อไป

 

ด้านนายวิเชียร บำเรอรักษ์ ประธานบริษัทรับซื้อและส่งออกปลาแปรรูป ได้กล่าวว่า ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย และปลาตะเพียน ทั่วประเทศของคนไทย เพื่อนำส่งออกไปประเทศอเมริกา ยุโรป และเกาหลี แต่ส่วนใหญ่ที่รับปลาเหล่านี้ได้ก็จะต้องมีการผ่าน จี เอ พี (GAP) และบ่อปลาต้องได้การรับรองออกจากกรมประมง ซึ่งปีหนึ่งจะต้องใช้ประมาณ 2,000 ตัน และซึ่งปัจจุบันราคาปลาก็จะแพงขึ้นก็จำนวนก็จะลดลงไปอีก แต่ปลาสวายก็ในประเทศไทยก็ยังใช้อยู่เพราะราคายังคงสู่ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีการผ่านมาตรฐานจึงยังคงไม่สามารถนำออกได้ จึงได้ลงมาส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อให้การเพาะเลี้ยงได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะให้กรมส่งเสริมเกษตรกรได้สนับสนุนเพื่อให้เกษตรเพาะเลี้ยงไปในทิศทางเดียวกันและมีการเลี้ยงปลาได้มาตรฐานดีขึ้น และได้ จี เอ พี (GAP) เยอะขึ้น และดูแลเรื่องเพาะเลี้ยงที่ดี และเกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram