การศึกษา-ศาสนา

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯที่จังหวัดสมุทรปราการ

26072562-6

พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน นายอำเภอบางพลีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตั้งแต่ระยะที่ 1-3 (2557-2560) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 777,284 ราย คิดเป็นร้อยละ 61 จากจำนวนประชากร อยู่ในลำดับ 8 ของประเทศ

ในปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาถือศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ร่วมแรงร่วมใจนำพาสังคมให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ

วิบูลย์ จิตประสพเนตร/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram