สังคมคนเป็นข่าว

EEC จัดสัมนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

27072562-5

วันนี้ (27 ก.ค.2562) ที่ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมขันไรส์ลากูน โฮเทลแอนต์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบรรยายเรื่อง EEC ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกหอการค้าจังหวัดฯ รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 100 คน เข้าร่วมสัมมนา

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easten Economic Coridor : EEC เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในระยะแรกดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ซึ่งขณะนี้การดำเนินโครงการ EEC โดยเฉพาะโครงการสร้างพื้นฐานหลักได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการ EEC ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งเป็นกลไกสำคัญเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงประโยชน์ของ EEC ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ รองเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Easten Economic Coridor : EEC นอกจากจะยกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนแล้ว ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีศักยภาพหลากหลายด้าน รัฐบาลจึงได้วางแนวทางพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ และการประกอบอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram