ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเซลส์ ประกาศความพร้อมจัดงาน Bio Investment Asia 2019 : Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 หวังผลักดันผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย สู่ตลาดต่างประเทศ

07082562ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS : Thailand Centre of Excellence for Life Sciences) ประกาศความพร้อมจัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ห้อง EH 104 ไบเทค บางนา เพื่อนำเสนอนวัตกรรม ความก้าวหน้า และขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ พบกับกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้เติบโตและขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งการเปิดเวทีระดมองค์ความรู้จากนักวิชาการไทยและต่างชาติผ่านการประชุมเชิงวิชาการและ การสัมมนาหัวข้อต่างๆ อาทิ Biopharmaceutical, Precision Medicine, Digital Health, Technology Transfer, Health Research Funding Opportunities เป็นต้น การประชุม Thailand Life Sciences Business Forum ร่วมกับหน่วยงานของประเทศต่างๆ เพื่อหาแนวทางการลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ พร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเกิดการจับคู่ทางธุรกิจในรูปแบบ Pitch & Partner ตลอดจนการจัดกิจกรรม Facility Visit เพื่อแสดงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน หวังตั้งเป้าให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทางด้านชีววิทยาศาสตร์ ถือเป็นพันธกิจหลักของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมา ทีเซลส์ ได้ดำเนินกิจกรรม เช่น งานประชาสัมพันธ์เครือข่าย การดำเนินงาน การจับคู่ธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ การจัดแสดงนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร เช่น นักวิจัย นักศึกษา ผู้บรรยาย การประชุมวิชาการ และการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งการจัดงานประจำปีถือเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ในปี 2562 นี้ ทีเซลส์ จึงได้กำหนดจัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้เติบโต และขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการนำงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมถึงเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

ดร.นเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ภายในงาน Bio Investment Asia 2019 : Radical Transformation of Life Sciences in Asia ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ที่รวบรวมผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ทั้งอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง หุ่นยนต์และเครื่องมือทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยได้เปิดเวทีการประชุมสัมมนาในหลากหลายหัวข้อ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมชีววิทาศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยและพัฒนาจนถึงการผลิตออกสู่ตลาด โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แนวโน้มและทิศทางของชีววิทยาศาสตร์ จากผู้แทน Biotechnology Innovation Organization (BIO) ผู้ทรงอิทธิพลของวงการชีววิทยาศาสตร์ของโลก, ทิศทางและตลาดของ Precision Medicine, Digital Health, และ AI ที่เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพและการช่วยในเรื่อง Nutrigenomic, ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตสารตั้งต้นชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น”

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุม Thailand Life Sciences Business Forum ร่วมกับหน่วยงานของประเทศสเปน เกาหลี อิตาลี ไต้หวัน ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงทุนวิจัยด้านสุขภาพ จาก International Joint Funding เช่น Joint Funding ระหว่าง Southeast Asia -Europe โดยจะมีนักวิจัยจากยุโรปมาร่วมนำเสนอหัวข้องานวิจัยและมองหานักวิจัยร่วมจากไทย, ทุนวิจัยร่วมระหว่างสเปนกับประเทศไทย, โครงการวิจัยร่วมใน ฝั่งเอเชียแปซิฟิกที่เรียกว่า e-Asia เป็นต้น ตลอดจนการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ของการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างไปจากแบบดั้งเดิม และตัวอย่างความสำเร็จของโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมและบริการด้าน Medical Genomic ของประเทศไทย และ Joint Venture ระหว่างมหาวิทยาลัย นักลงทุนไทยและเกาหลี สำหรับการลงทุนในด้านชีววัตถุ (Biopharma) , การ Transform ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยในการเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ในฐานะนักลงทุน และผู้ผลิต ตลอดจนกิจกรรมการส่งเสริม Startup ด้านชีววิทยาศาสตร์ที่จะมีการแข่งขัน Pitching และหา Partner เพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุน พร้อมกันนี้ ภายในงานยังจะได้พบกับการนำเสนอกฏระเบียบต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมในการรักษาใหม่ๆ โดยองค์การอาหารและยาของไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น เกาหลี ไต้หวัน เป็นต้น

“ทีเซลส์ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงาน Bio Investment Asia 2019 : Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในครั้งนี้ ซึ่งนับโอกาสสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมและความสามารถด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทยในเวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจต่อไป โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักวิจัย ผู้บริหาร ผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศกว่า 10,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก และยังมุ่งหวังยกระดับการจัดงาน Bio Investment Asia ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้และการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย” ดร.นเรศ กล่าวทิ้งท้าย

เตรียมพบกับงาน Bio Investment Asia 2019 : Radical Transformation of Life Sciences in Asia โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน ศกนี้ ณ EH104 ไบเทค บางนา สำหรับองค์กร หน่วยงาน ที่สนใจเข้าร่วมออกบูธ ภายในงาน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม การเสวนาในหัวข้อต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.tcels.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์02- 644-5499 หรือ bioinvestmentasia@tcels.or.th

ณรงเดช ปันเจริญ/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram