สังคมคนเป็นข่าว

2สตรีเมืองปากน้ำ ผลงานเยี่ยม คว้าสตรีไทยดีเด่น

12082562-7


นางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ และ นางวสุธิดา วัฒนผาสุก 2 สตรีจังหวัดสมุทรปราการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จากทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 175 คน
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จเป็นประธาน พระราชทานเกียรติบัตร รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด“สายธาร แห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีทียั่งยืน”โดยได้มีการคัดเลือกจากสตรีผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวม 175 คน ในการนี้ มีนางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ และนางวสุธิดา วัฒนผาสุข เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดสมุทรปราการ รับใบเกียรติบัตรเกียรติยศ พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี ด้วยความปลาบปลื้มของคนจังหวัดสมุทรปราการและครอบครัว

สำหรับประวัติ ของนางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ปัจจุบัน อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่งเป็น ได้สมรส กับนายไตรภพ ปิยนันทวารินทร์ มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน ชื่อสามี นายไตรภพ ปิยนันทวารินทร์ วัน เดือน ปีเกิด ๗ มีนาคม ๒๔๙๒ อายุ ๖๙ การศึกษา มศ.๓ จากโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว บริษัท ปิยะการปิโตรเลียม จำกัด จำนวนบุตร ๔ คน บุตรคนที่ ๑ ชื่อ นางสาว ภารวดี ปิยนันทวารินทร์ วัน เดือน ปีเกิด ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ อายุ ๓๖ ปี การศึกษา ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจแอมเวย์ บริษัท ดิ ไอดีลส์ จำกัด บุตรคนที่ ๒ ชื่อ นางสาวกัญญ์นลิน ปิยนันทวารินทร์ วัน เดือน ปีเกิด ๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ อายุ ๓๕ ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจแอมเวย์ บริษัท บัซโซลูชั่น โกลบอล จำกัด บุตรคนที่ ๓ ชื่อ นายเกริกชัย ปิยนันทวารินทร์ วัน เดือน ปีเกิด ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ อายุ ๓๓ ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลังสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว บริษัทมอคคาร่า ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด บุตรคนที่ ๔ ชื่อ พงศ์ศิริ ปิยนันทวารินทร์ วัน เดือน ปีเกิด ๙ กรกฏาคม ๒๕๓๐ อายุ ๓๑ ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว บริษัท เดอะบลู อารีน่า จำกัดประวัติการศึกษาและการทำงานที่ผ่านมา
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ จากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท ครุศาสตร์ สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้นสูงสุดที่เรียนจบ ปริญญา สาขา MORALLITY BUSINESS ADMINISTRATION & SOCIAL WORK จาก สถาบัน INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MORALLITY
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว บริษัท ปิยะซันต์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริไฟฟ้าโรงงาน จำกัด ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ กรรมการผู้จัดการ เวียงศิริลำพูน รีสอร์ท กรรมการผู้จัดการ ปั๊มบางจาก ปิยะการโปรเลียม ผู้อำนวยการสโมสร สมุทรปราการเอฟซี จังหวัดสมุทรปราการ ผลงาน/กิจกรรมดีเด่นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน นางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ เป็นสุภาพสตรีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงท่านหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายอย่างและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งปลีและส่ง และเป็นตัวแทนสินค้าแบรนด์ดัง ๆ หลายแบรนด์ เช่น YAZAKI , MITSUBISHI และยังมีสถานีปั๊มน้ำมันบางจากแพรกษา , สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม , เวทีมวย เดอะบลูอารีน่า , เวียงศิริลำพูน รีสอร์ท ได้ช่วยสังคมทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ คืนกำไรสู่สังคมด้วยดีเสมอมา
ทั้งยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ ๙ เป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเยาวชน ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ให้เป็นเด็กดีเพื่อช่วยสังคมและประเทศชาติอีกทางหนึ่ง และยังเป็นผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ เอฟซี ได้มีบทบาททางด้านกีฬา ซึ่งเป็นทีมของจังหวัดสมุทรปราการ จากวิสัยทัศน์ ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรปราการ และได้เป็นผู้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อความสามัคคีในงาน “วันรพี” พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ณ สนาม เดอะบลู อารีน่า

สำหรับ ประวัติ นางวสุธิดา วัฒนผาสุข เกิดวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2499 การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท จากสถาบัน UNIVERSITY OF INTERDISCIPLINARY STUDIES DALLAS,TAXAS อาชีพ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนธำรงรักษ์สำโรงเหนือ และ บริษัทสตาร์ แอ็ท สยาม จำกัด ในตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนธำรงรักษ์สำโรงเหนือ และกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ แอ็ท สยาม จำกัด คู่สมรส ผศ.จาตุรนต์ วัฒนผาสุข การศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA,USA. อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ,ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์สอนพิเศษประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สำนักงานสถาปนิกจาตุรนต์ มีบุตรจำนวน 2 คน ได้แก่
นางสาวณัฏฐ์วารียา วัฒผาสุข จบการศึกษาจาก สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาชีพ เจ้าของธุรกิจ ฐ.มั่นคงแบตเตอรี่ และ กรรมการบริษัทสตาร์ แอ็ท สยาม จำกัด
นายณัฐวรเศรษฐ์ วัฒนผาสุข การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเปลี่ยนแปลงสังคม UNIVERSAL MINISTRIES OF THEKING’COLLEGE,USA. อาชีพ กรรมการบริษัทสตาร์ แอ็ท สยาม จำกัด ความภูมิใจในความสำเร็จของครอบครัว ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว และธุรกิจ ปัจจุบัน บุตรทั้งสองมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดี เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง อีกทั้งมิเคยลืมธุรกิจของครอบครัว ช่วยกันดำเนินกิจการธุรกิจให้เจริยก้าวหน้าได้มาจนถึงทุกวันนี้ เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม องค์กร สมาคมฯ เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ผลงาน/กิจกรรมเด่น ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพสตรี และองค์กรสตรี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และการแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ได้รับโล่เกียรติคุณการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยดีตลอดมา จนได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้หญิงเก่ง” ประจำปี 2551 สาขาสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้รับโล่เกียรติคุณ “สตรีตัวอย่าง”ประจำปี 2551 สาขานักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร เป็นวิทยากรฝึกสอนอาชีพแก้จนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น

วิบูลย์ จิตประสพเนตร/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram