สังคมคนเป็นข่าว

สร้างงาน สร้างอาชีพ

14082562-3

นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ประธานกรรมการอาชีวศึกษา​ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ประธานในพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ประธานกรรมการอาชีวศึกษา​ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มอบให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการบริการประชาชนในรูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ประชารัฐ

นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษา กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ตลอดจนนโยบายการสร้างความเชื่อมโยง การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราตระหนักเป็นอย่างดี ต่อนโยบายดังกล่าว และดำเนินการในรูปแบบของการจัดการศึกษาหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ ทวิศึกษา และ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับโรงเรียนประถม และ โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ.มาโดยตลอด

ทั้งนี้ยัง จะเป็นการบูรณาการ การขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนและอนุเคราะห์สถานที่ การประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จากทางโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3(ชนะสงสารวิทยา) ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายด้วยดี

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram