สังคมคนเป็นข่าว

จัดหางานสตูลเข้มกฎหมายแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ในประเทศอย่างถูกวิธี สร้างสิทธิ์ประโยชน์ของแรงงานได้ครอบคลุม

21082562-7

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างกันรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ตามมติคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้การจัดโครงการเสริมสร้างกันรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ตามมติคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว(คบต) แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวปี 2562 ถึง 2563 ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาร์

กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน( Work permit) และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU )และกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสามารถดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร(ขออยู่ต่อ) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี


ด้านนางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า การอนุญาตทำงานจะอนุญาตไม่เกิน 2 ปีโดยแยกเป็น 2 ห้วงเวลา เวลาคือ 1 ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 25563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 25564 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 และ 2 ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ขั้นตอนในการดำเนินการ 1. นายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 2. ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดและประจําอําเภอ 3. ตรวจลงตราวีซ่า ณสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล 4. ออกใบอนุญาตทำงาน ณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
5. ปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

นางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดสตูล กล่าวอีกว่า ระยะเวลาดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรชั่วคราวจะเริ่มภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด 90 วัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการณที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก หรือดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยในส่วนภูมิภาคมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อไปแล้วไม่ดำเนินการเข้ามาตามระบบ MOU ให้แล้วเสร็จจะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้สำหรับแรงงานกลุ่มอื่นหรือแรงงานที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการตามแนวทางนี้เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตทำงานแล้ว ต้องเดินทางกลับประเทศหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต้องเดินทางเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามระบบ MOU เท่านั้น

นอกจากนี้จังหวัดสตูลสถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสตูล มีนายจ้าง 462 ราย คนต่างด้าว 3,224 คนประเภทกลุ่มมีทักษะฝีมือ 118 คนชนกลุ่มน้อย 24 คนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 3,012 คนกลุ่มนำเข้า ( MOU ) 775 คนกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ 2,237 คนในกิจการประมงทะเลตามมาตรมาตรา 83 หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 27 คนกลุ่มหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2,562 จำนวน 463 คนและกลุ่มหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2,563 จำนวน 1358 คนทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 869 คนไหนจ้าง 152 รายอำเภอละงู 1,633 คนนายจ้าง 1,200 2 รายการเผยแพร่ 129 คน นายจ้าง 200 รายอำเภอควนกาหลง 222 คน นายจ้าง 32 รายอำเภอทุ่งหว้า 111 คนนายจ้าง 27 รายอำเภอมะนัง 48 คนนายจ้าง 1 4 รายประเภทกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเรียงตามลำดับดังนี้กิจการประมง 895 คนกิจการต่อเนื่องการเกษตร 619 คนกิจการก่อสร้าง 290 คนกิจการเกษตรและปศุสัตว์ 227 คนกิจการบริการต่างๆ 2 2 5 คนและกิจการอื่นๆ 758 คน

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสตูล

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram